Wykłady uczestników seminarium
...
Bronė Stundžienė

Litewski krajobraz kulturowy w folklorze – aspekt aksjologiczny

...
Irena Smetonienė

Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata

...
Naglis Kardelis

Znaczenie języka ojczystego w pielęgnowaniu wartości i kształtowaniu osobowości: aspekt filozoficzny

...
Galina Miškinienė

Семья и семейные ценности: на основе рукописей литовско-польских татар

...
Kristina Rutkovska

Językowo–kulturowy obraz DWORU na Litwie

...
Vilija Sakalauskienė

Obraz człowieka w dyskursie gwarowym

...
Irena Fedorowicz, Kinga Geben

Wartości patriotyczne i religijne w tekstach poetyckich dra Gabriela Jana Mincewicza

...
Zofia Sawaniewska-Mochowa

Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian litewskich w świetle egodokumentów