Celem projektu są badania nad językowym obrazem świata dwóch wspólnot etnicznych – polskiej i litewskiej, którą łączy wspólna przestrzeń językowo-kulturowa. Spotkania te są planowane jako sesje naukowo-dydaktyczne, podczas których młodzież polska i litewska pod kierunkiem znanych profesorów z Polski i Litwy będzie analizowała i porównywała kolejne nazwy wartości, ważne dla obu kultur, stanowiące podstawę tożsamości i budujące dialog między obu narodami, sprzyjające porozumieniu i nawiązaniu bliższych kontaktów.

Jak wiadomo, wartości stanowią rdzeń każdej kultury, więc analiza wybranych pojęć z różnych perspektyw językowych ma pokazać, co w językach polskim i litewskim jest wspólne, co odmienne, co odpowiedzialne za bariery w komunikacji międzykulturowej, na czym polega „jedność w różnorodności”. Analizując genezę tych pojęć, nieuniknione jest nawiązanie do wspólnej historii i doświadczeń społecznych, co pozwoli na nowo je odczytać i w miarę obiektywnie zinterpretować, wykorzystując narzędzia naukowe – językoznawcze i kulturowe, a to znaczy jak nabardziej obiektywne.

Podstawową korzyścią tych spotkań będzie zdobyta wiedza o wartościach kulturowych w różnych, ale jednocześnie bliskich sobie wspólnotach językowo-komunikacyjnych. Badania przyniosą odpowiedź na pytanie o wartości wspólne Polakom i Litwinom oraz ich różniące.

W kontaktach polsko-litewskich da szansę dialogu na płaszczyźnie naukowej, więc obiektywnej, i pozwoli na przełamywanie stereotypów językowo-kulturowych funkcjonujących w obu krajach, utrwalonych w zideologizowanych dyskursach publicznych.

Przyczyni się do umacniania świadomej postawy tożsamościowej Polaków na Litwie, doprowadzi do zrozumienia tej ogromnej wartości, którą jest język polski na Litwie, pomoże uświadomić, jaką rolę on odgrywał w przeszłości i jak ważne funkcje pełni obecnie.

Przyczyni się do szerzenia nowej na Litwie metodologii etnolingwistycznej, mającej już znaczną historię i osiągnięcia naukowe w Polsce, uprawianą i propagowaną szeroko w Europie. Będzie sprzyjało kształtowaniu grona młodych naukowców pochodzenia polskiego na Litwie.