Seminaro dalyvių pranešimai
Aleksandra Niewiara

„Pavojingos prasmės“ – apie Abiejų Tautų Respublikos santvarkos terminus žyminčių žodžių suvokimo pokyčius

Loreta Vaičiulytė-Semėnienė

Geranoriškumas geranoriškas, -a formų pagrindu

Ałła Krawczuk

Pavaldumas kaip tradicinė lenkiškojo kalbinio mandagumo modelio vertybė: ar jis tebeegzistuoja Ukrainos jaunimo lenkų kalboje?

Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Perprasti žvėrį

Daiva Aliūkaitė

Jaunųjų aukštaičių ir žemaičių emic naratyvai: tarmė kaip vertybė ir tarmės vertė

Katarzyna Konczewska

daugiakultūrės lenkų-baltarusių pasienio visuomenės kasdienybė autochtonų kalbinėje atmintyje (remiantis teritorinių tyrimų medžiaga

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

KVAILUMAS. Lenkiškojo koncepto rekonstrukcija, remiantis kalbiniais duomenimis

Beata Żywicka

Atsakingumas šiuolaikinio Lenkijos jaunimo aksiologinėje sistemoje (anketinių duomenų pagrindu)

Monika Bogdzevič-Haber

(Ne)vertybiniai jausmai. PYKČIO, BAIMĖS ir GĖDOS jausmų aksiologinis aspektas lietuvių kalbiniame pasaulėvaizdyje

Vilija Sakalauskienė

KLASTA lietuvių leksikografiniuose šaltiniuose: sisteminių duomenų ana- lizė

Agnė Aleksaitė, Rita Urnėžiūtė

Koronaviruso pandemijos atspindžiai lietuvių kalboje: kovos leksika ir įvaizdžiai

Monika Łaszkiewicz

Prancūzo stereotipas ir jo profiliai lenkų liaudies kultūroje: savas, kitoks, ar visgi svetimas?

Maciej Rak

Kultūremos ir vertinimas

Violetta Wroblewska

Įvairios prievartos formos lenkų ir lietuvių liaudies pasakose

Joanna Szadura

Ir pašiepė viens kitą, erzino, kad būtų iš ko pasijuokti. Pastebėjimai apie lenkų liaudies dainos intencionalumą

Kristina Rutkovska

Liaudies mįslėse užkoduoti vertybių požymiai

Agata Bielak

Kalbinis-kultūrinis šv. Barboros vaizdas lenkų liaudies tradicijoje

Piotr Grochowski

Neopagonių puoselėjamas Perūno, Sventovito ir Morenos kultas. Slavų dievų latrijos užmaršties ir rekonstrukcijos tendencijos

Alena Rudenka

Laisvės etimologija, remiantis baltarusių, lenkų ir lietuvių kalbomis

Viktorija Ušinskienė

Liet. žalias ir lenk. zielony: prototipai ir konotacijos

Irena Smetonienė

ŠALTINIS ir VERSMĖ lietuvių pasaulėvaizdyje